نمونه کار

کارهایی که انجام داده ایم
  • تنه طبق پایین اکسل جلو نیسانتنه طبق پایین اکسل جلو نیسانتنه طبق پایین اکسل جلو نیسان
  • کارتر نیسانکارتر نیسانکارتر نیسان
  • میل پلوس نیسانمیل پلوس نیسانمیل پلوس نیسان
  • میل طبق بالایی اکسل جلوی نیسانمیل طبق بالایی اکسل جلوی نیسانمیل طبق بالایی اکسل جلوی نیسان
  • مجموعه کالپیر اکسل جلو نیسان (راست و چپ)مجموعه کالپیر اکسل جلو نیسان (راست و چپ)مجموعه کالپیر اکسل جلو نیسان (راست و چپ)
  • مجموعه طبق اکسل جلو تندر 90مجموعه طبق اکسل جلو تندر 90مجموعه طبق اکسل جلو تندر 90
  • تنه طبق بالا نیسانتنه طبق بالا نیسانتنه طبق بالا نیسان
  • پیستون نیسانپیستون نیسانپیستون نیسان
  • سگدست اکسل جلو نیسان با رینگ سایشیسگدست اکسل جلو نیسان با رینگ سایشیسگدست اکسل جلو نیسان با رینگ سایشی